MARQUES ALMEIDA X 7FAM CAPSULE

PRIVACYBELEID

Overzicht privacybeleid

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") is van toepassing op de website http://www.nl-7fam-uat1.test7FAMc.com (de "Website") en betreft de verwerking van persoonsgegevens door Seven for all Mankind International SAGL (7FAM), eigenaar en exploitant van de Website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden door 7FAM verwerkt op het moment dat de gebruiker de Website bezoekt en op het moment dat de gebruiker gebruikmaakt van de op de Website aangeboden diensten en functionaliteiten. Dit Privacybeleid is opgesteld conform het bepaalde in Aanbeveling nr. 2/2001 d.d. 17 mei 2001 vastgesteld door de Groep voor Gegevensbescherming Artikel 29 in verband met het vastleggen van minimumvereisten voor het online verzamelen van persoonsgegevens binnen de Europese Unie, en geldt tevens als informatieverstrekking aan betrokkenen in de zin van de geldende privacywetgeving (de "Privacywet"). In dit Privacybeleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de Website geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan controleren en van zijn/haar rechten op grond van de Privacywet gebruik kan maken.

De verantwoordelijke en diens privacyvertegenwoordiger

De verantwoordelijke van de persoonsgegevens is: Seven for all Mankind International SAGL (7FAM),via Penate 4, 6850 Mendrisio, Switzerland, Zwitserland "Contact" Seven for all Mankind Netherlands BV treedt op als privacyvertegenwoordiger van 7FAM in Europa. U kunt bij 7FAM een actueel overzicht opvragen van de bewerkers en derden. Ook andere ondernemingen binnen de 7FAM-groep kunnen betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens in verband met de activiteiten die via de Website worden verricht (b.v. in verband met de administratieve verwerking van de aankoop van producten en ten behoeve van de selectie van personeel) als bedoeld in dit Privacybeleid; deze ondernemingen houden zich alsdan aan de geldende privacywetgeving en verrichten hun activiteiten ten behoeve van het beoogde gebruik als vermeld in dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel

In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de Website bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, dat wil zeggen de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, automatisch naar de Website worden gestuurd. Voorbeelden van surfgegevens zijn de IP-adressen en de domeinnamen van de computers vanaf waar gebruikers op de Website inloggen en andere parameters die verband houden met het specifieke besturingssysteem van de gebruiker. Deze surfgegevens, maar ook bijvoorbeeld het aantal keren dat de Website wordt bezocht en de duur van elk bezoek, worden door 7FAM geregistreerd en verwerkt, doch uitsluitend voor statistische doeleinden, en geanonimiseerd. Op deze wijze wordt het functioneren van de Website bewaakt en kunnen het functioneren van de Website en de content van de Website verbeterd worden. Gezien de aard van de surfgegevens als zodanig, zijn deze gegevens herleidbaar tot de gebruikers wanneer de gegevens gekoppeld worden aan gegevensbestanden van derden. Surfgegevens worden echter niet door 7FAM geregistreerd om deze te herleiden tot individuele gebruikers. De surfgegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd; deze gegevens kunnen wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd. Behoudens in het hiervoor genoemde geval worden de surfgegevens ten hoogste voor de wettelijk toegestane periode door 7FAM bewaard, waarna deze gegevens door 7FAM worden geanonimiseerd.

Voorts registreert en verwerkt 7FAM de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt wanneer hij/zij gebruikmaakt van de functionaliteiten op de Website en van de diensten die via de Website worden aangeboden, zoals aanmelding voor de Website, aanmelding voor de nieuwsbrief of mailinglijst, de aankoop van producten via de Website, waaronder alle verkoopgerelateerde activiteiten worden verstaan, zoals de aflevering van producten, facturering, retourzendingen en het omruilen van producten, restituties, aanschaf en gebruik van gewone cadeaubonnen c.q. digitale giftcards, betaalactiviteiten, met inbegrip van fraudepreventie, klantenservice en contacten met ons callcenter; de deelname van de gebruiker aan speciale acties en andere initiatieven die via de Website lopen, zoals prijsvragen en zogenoemde 'sweepstakes', informatieaanvragen van de gebruiker en vragen, berichten en feedback die de gebruiker per gewone post of via de Website aan 7FAM doet toekomen. Wij verwerken de persoonsgegevens van de gebruiker ten behoeve van de naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving en ter vaststelling en uitoefening van wettelijke rechten. De persoonsgegevens van de gebruiker worden ook geregistreerd wanneer hij/zij contact opneemt met de klantenservice in ons callcenter. Aangezien het callcenter contact onderhoudt met de gebruiker, registreert het de persoonsgegevens die het via e-mail, chatprogramma's of telefonisch heeft ontvangen. De gebruiker kan de aankoop van onze producten ook telefonisch tot stand brengen door ons callcenter te bellen volgens de procedure zoals beschreven in onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u via de Website producten koopt, verwijzen wij naar de betreffende privacyverklaring. Het callcenter helpt de gebruiker bij de telefonische totstandkoming van transacties en verwerkt vervolgens de betreffende order namens de gebruiker. Voor deze doeleinden worden de persoons- en creditcardgegevens van de gebruiker verzameld. Het callcenter registreert het telefoonnummer van de gebruiker zodat hij/zij teruggebeld kan worden, alsmede ten behoeve van backoffice-diensten, zodat de gebruiker de gewenste ondersteuning en informatie geboden kan worden. Met toestemming van de gebruiker kunnen de hiervoor vermelde marketing-, statistische en profileringsactiviteiten ook door het callcenter worden verricht. In sommige gevallen worden telefoongesprekken opgenomen en worden e-mailberichten opgeslagen ten behoeve van interne trainingen, kwaliteitscontroles en verificatiedoeleinden, voor zover dit niet wettelijk is verboden. Wanneer het gesprek wordt opgenomen, wordt de gebruiker daar altijd vooraf op gewezen en kan hij/zij dit weigeren, behalve wanneer de opname nodig is ter verificatie van een aankoop of om andere redenen noodzakelijk is, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Met toestemming van de gebruiker, die hij/zij mag maar niet hoeft te verlenen, verwerken wij de persoonsgegevens van de gebruiker tevens voor onderzoeks- en marketingdoeleinden, dat wil zeggen dat wij reclamemateriaal en informatie over producten, diensten, kortingsacties en aanbiedingen van de 7FAM-groep en informatie over initiatieven zoals evenementen, shows en beurzen die door de 7FAM-groep worden georganiseerd of waaraan 7FAM-ondernemingen deelnemen, per e-mail of via een ander elektronisch communicatiemiddel, zoals sms, mms, fax e.d., aan de gebruiker toesturen, alsmede ten behoeve van het in kaart brengen van klantenprofielen. Bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker kunnen ten behoeve van de hiervoor beschreven marketing- en profileringsactiviteiten ook worden uitgewisseld met andere 7FAM-ondernemingen. De gebruiker heeft altijd de gelegenheid om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor het toesturen van reclame en informatie over speciale acties; in elk bericht dat wij toesturen, is een specifieke bepaling opgenomen waarin uitgelegd wordt hoe een eerder verleende toestemming (eenvoudig en zonder kosten) kan worden ingetrokken.

De door 7FAM geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen namen en contactgegevens zoals huisadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere door de gebruiker verstrekte optionele gegevens. Op de pagina's van de Website waar persoonsgegevens worden ingevuld, staat een specifieke mededeling hierover. Wanneer de Privacywet zulks voorschrijft, heeft 7FAM voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig om diens persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wanneer u de persoonsgegevens van iemand anders aan ons heeft doorgegeven (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functie 'e-mail een vriend', giftcard-functionaliteiten e.d.), voor zover dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, bevestigt u hierbij dat die doorgifte en de verdere verwerking door ons conform dit Privacybeleid in overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat u de betreffende persoon dient te informeren over de doorgifte van diens gegevens en desgevraagd zijn/haar toestemming dient te verkrijgen voor de verwerking van die persoonsgegevens voor het beoogde gebruik als vermeld in dit Privacybeleid.

Plaatsen waar uw persoonsgegevens opgeslagen worden

De via de Website geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt door 7FAM; het bedrijf Rackspace Ltd verzorgt voor 7FAM de hosting van de website en de bijbehorende database. Seven for all Mankind Netherlands BV treedt op als privacyvertegenwoordiger van 7FAM in Europa. U kunt bij 7FAM een actueel overzicht opvragen van de bewerkers en derden. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend door specifiek daartoe aangewezen medewerkers die bevoegd zijn om die persoonsgegevens in te zien en te verwerken, met inbegrip van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van niet-routinematig onderhoud aan de Website. Ook andere ondernemingen binnen de 7FAM-groep zijn bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken in verband met het functioneren van de Website en de uitvoering van diensten en functionaliteiten die via de Website worden aangeboden, bijvoorbeeld in verband met de aanschaf van producten, de klantenservice en de activiteiten van het callcenter, alsmede voor de hierboven genoemde marketing- en profileringsactiviteiten. Wij raden de gebruiker aan om ook het bepaalde door te lezen onder Omvang van uitwisseling van persoonsgegevens. Alle bewerkers handelen namens en op aanwijzing van 7FAM.

Voorwaarden en procedure voor gegevensverwerking

De verwerking van door 7FAM geregistreerde persoonsgegevens geschiedt grotendeels elektronisch en automatisch, maar soms ook handmatig (op papier), waarbij procedures en logische processen worden gehanteerd die aansluiten bij het beoogde gebruik als vermeld in dit Privacybeleid. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker geschiedt conform de geldende privacywetgeving, met inbegrip van de voorschriften inzake beveiliging en geheimhouding. De gegevens worden uitsluitend bewaard zolang dit nodig is voor het alsdan specifiek beoogde doel, zulks met inachtneming van het bepaalde in de wet.

Beveiliging en kwaliteit van persoonsgegevens

7FAM hecht groot belang aan de beveiliging van de persoonsgegevens van de gebruiker. 7FAM verwerkt deze persoonsgegevens overeenkomstig de voorschriften inzake beveiliging zoals die in de geldende wet- en regelgeving worden gesteld ter voorkoming van (onbedoeld) gegevensverlies en schade aan persoonsgegevens, onbevoegde toegang tot persoonsgegevens en onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens. Bovendien zijn de informatiesystemen en de softwareprogramma's zodanig ingericht dat persoons- en ID-gegevens uitsluitend worden gebruikt wanneer dat nodig is voor het alsdan specifiek beoogde gebruik.

7FAM hanteert diverse geavanceerde beveiligingstechnieken en -procedures om de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen de hiervoor genoemde risico's. Zo worden de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers op bewaakte locaties. Daarnaast worden voor de verzending van bepaalde persoonsgegevens via internet versleutelingstechnieken toegepast zoals het Secure Socket Layer (SSL)-protocol.

De gebruiker kan 7FAM helpen bij het actueel houden van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens door wijzigingen in adres, functie, telefoonnummer en e-mailadres aan 7FAM door te geven, zodat de persoonsgegevens van de gebruiker altijd actueel en juist zijn. Geregistreerde gebruikers kunnen dit online doen door de aanwijzingen op de betreffende profielpagina van de Website te volgen.

Omvang van uitwisseling van persoonsgegevens

7FAM wisselt de persoonsgegevens van de gebruiker uit binnen de grenzen en onder de voorwaarden als vermeld in dit Privacybeleid en in de mededeling op de webpagina's waar persoonsgegevens worden ingevuld, zulks altijd met inachtneming van de toestemming die de gebruiker ten tijde van de registratie van zijn/haar gegevens heeft verleend, mocht dit door de Privacywet worden vereist. De persoonsgegevens van de gebruiker zijn binnen de 7FAM-organisatie toegankelijk voor interne en externe medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden in verband met de beoogde verwerking als vermeld in dit Privacybeleid, voor eventueel door ons aangewezen bewerkers en voor onze Europese privacyvertegenwoordiger Seven for all Mankind Netherlands BV. De gebruiker kan bij 7FAM kosteloos een actueel overzicht opvragen van de bewerkers en van degenen met wie gegevens kunnen worden uitgewisseld.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden uitgewisseld met (overheids)instanties, banken en financiële instellingen, professionals, onafhankelijke adviseurs, met inbegrip van adviesbureaus, zakenpartners alsmede met externe dienstverleners die door 7FAM worden ingeschakeld voor de levering van professionele, technische en organisatorische diensten ter zake van het beheer van de Website en de activiteiten die via de Website lopen, zoals de verkoop van producten en bijbehorende activiteiten, het beheer van de functionaliteiten die via de Website worden aangeboden, de uitvoering van initiatieven en diensten waarvoor de gebruiker zich via de Website kan aanmelden of die hij/zij via de Website kan aanvragen, alsmede voor diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de overige verwerking als vermeld in dit Privacybeleid. Wanneer dit nodig is voor het beheer van de Website en de bijbehorende activiteiten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van producten via de Website of telefonisch via ons callcenter, kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker tevens worden uitgewisseld met andere 7FAM-ondernemingen die binnen de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, met inbegrip van 7FAM International Sagl. Dit bedrijf is weliswaar gevestigd in Zwitserland, maar gegevensoverdracht met Zwitserland is toegestaan aangezien de Zwitserse privacywetgeving naar het oordeel van de Europese Commissie een voldoende niveau van gegevensbescherming biedt. Deze ondernemingen verwerken uw gegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving voor het hiervoor beschreven doeleinden, met inbegrip van marketing- en profileringsactiviteiten. Wat de aanschaf van producten betreft, worden persoonsgegevens verwerkt door de 7FAM-onderneming in het land waar de producten moeten worden afgeleverd, in welk geval deze onderneming met inachtneming van de geldende privacywetgeving als verantwoordelijke van uw persoonsgegevens optreedt voor de volgende doeleinden: facturering, verzending van producten, retourzendingen, omruilen van producten, restituties, aankoop en gebruik van gewone cadeaubonnen en digitale giftcards, betaalactiviteiten, met inbegrip van fraudepreventie. Verder schakelen wij voor de afwikkeling van transacties en de verwerking van betalingen externe dienstverleners in ten behoeve van het beheer en de ondersteuning van het e-commerce-platform. Deze dienstverleners zijn contractuele verplichtingen aangegaan en dienen op grond daarvan afdoende veiligheidsmaatregelen te treffen ter beveiliging en geheimhouding van de persoons- en creditcardgegevens van de gebruiker.

Derden aan wie op grond van het vorenstaande persoonsgegevens van de gebruiker zijn doorgegeven, verwerken die gegevens als verantwoordelijke (bijvoorbeeld lokale 7FAM-ondernemingen) of als bewerker (bijvoorbeeld externe dienstverleners, afhankelijk van de omstandigheden), zulks conform de geldende wet- en regelgeving en voor dezelfde doeleinden als hiervoor vermeld. Persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven ingeval van een fusie, overname of gehele of gedeeltelijke overdracht van onze activa, producten, websites of activiteiten. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan deze derden verstrekt voor zover zij die gegevens nodig hebben ter uitvoering van hun betreffende functie, waarbij zij zich verplichten om die persoonsgegevens uitsluitend voor het beoogde gebruik als hiervoor vermeld te verwerken en zich voorts verbinden tot geheimhouding en beveiliging van die persoonsgegevens alsmede tot naleving van de geldende wet- en regelgeving en de van 7FAM ontvangen aanwijzingen. Deze derden die uw persoonsgegevens ontvangen, zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en verwerken uw persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving voor het hiervoor beschreven doeleinden.

Behoudens het vorenstaande worden de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitgewisseld met derden, natuurlijke dan wel rechtspersonen, wanneer deze niet gelieerd zijn aan c.q. geen zakelijke, professionele of technische werkzaamheden verrichten voor 7FAM. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen voorts worden uitgewisseld met personen die op grond van de geldende wet- en regelgeving als rechtmatige ontvanger van die gegevens worden aangemerkt. Ingeval van een juridische procedure is dat bijvoorbeeld de bevoegde rechter of een andere bevoegde instantie die inzage in bepaalde gegevens verlangt. Verder kan 7FAM persoonsgegevens bekendmaken wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is, dan wel om op te komen voor haar rechten of ter bescherming van haar eigendommen en de Website. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt ten behoeve van hun eigen marketing en worden onder geen beding verspreid.

Verstrekking van persoonsgegevens

Behoudens het hiervoor bepaalde omtrent surfgegevens (zie onder Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel), hebben wij de persoonsgegevens van de gebruiker nodig voor de levering van de diensten en de functionaliteiten die op de Website worden aangeboden en door de gebruiker zijn aangevraagd, zoals diens aanmelding voor de Website, voor nieuwsbrieven of mailinglijsten, de verwerking van aankopen via de Website en bijbehorende activiteiten, de administratieve verwerking van de deelname van de gebruiker aan speciale acties en andere initiatieven die via de Website worden gerealiseerd, zoals prijsvragen en zogenoemde 'sweepstakes', de behandeling van informatieaanvragen en andere vragen, berichten en feedback van de gebruiker. De gebruiker is verplicht om persoonsgegevens te verstrekken wanneer dit nodig is om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. In de hiervoor geschetste omstandigheden heeft een weigering om persoonsgegevens te verstrekken tot gevolg dat 7FAM niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen c.q. de gewenste diensten, producten of informatie niet aan de gebruiker kan leveren.

Het verstrekken van persoonsgegevens door de gebruiker ten behoeve van onderzoek, marketing of het opstellen van klantenprofielen, een en ander als hiervoor vermeld, is optioneel. Wanneer de gebruiker dit weigert, heeft dit geen gevolgen voor de nakoming van de contractuele verplichtingen van 7FAM of voor de levering van de door de gebruiker gewenste diensten, producten of informatie.

De privacyrechten van de gebruiker

De gebruiker kan te allen tijde gebruikmaken van zijn/haar rechten ingevolge de geldende privacywetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens al dan niet staan geregistreerd, om de inhoud, bron en juistheid van die gegevens te controleren, een verzoek in te dienen inzake het opnemen, actualiseren, wijzigen of verwijderen van die gegevens, alsmede om op rechtmatige gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (bijvoorbeeld ten behoeve van direct marketing; dit kan te allen tijde en brengt geen kosten met zich mee). Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door 7FAM of wilt u gebruikmaken van uw rechten op grond van de Privacywet, neem dan contact op met 7FAM International S.a.g.l. - 7 For All Mankind Division, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, Zwitserland, een e-mail naar Contact".

Dit Privacybeleid kan door 7FAM geactualiseerd en gewijzigd worden. De versie die op de Website staat, is de versie die van toepassing is. Ingeval van een wijziging van dit Privacybeleid wordt de gebruiker daarvan in kennis gesteld via de link "Gewijzigd Privacybeleid" op de homepage van de Website. 7FAM raadt de gebruiker aan om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij/zij op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Dit Privacybeleid treedt in werking op: 14 december 2010

Wij Accepteren:
Veilige Betaling Mit: